gmfsverige

Stadgar antagna vid möte för bildande av föreningen GMF Sverige 2019-05-14

§ 1 Föreningens namn: GMF Sverige
§ 2 Säte: Föreningen skall ha sitt säte på samma angivna som Riksförbundet Gode Män  och Förvaltare RGMF har i Stockholm.
§ 3 Ändamål: Föreningens syfte och ändamål är att, enligt paragraferna i Föräldrabalken (1949:381), erbjuda och tillhandahålla försäkringsavtal till för gode män och
förvaltare i Sverige under sina uppdrag genom RGMFs försäkringsavtal.
Föreningen är ideell och skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens verksamhet skall vara anknuten till RGMFs förbundsstyrelse som har avtal för försäkringsfrågor och som tillhandahåller information till försäkringsmedlemmar i GMF Sverige.
Föreningen skall ha en egen ledningsgrupp för verksamheten som utses av RGMFs förbundsstyrelse. Föreningen skall ha eget organisationsnummer.
§ 4 Inträde och försäkringsmedlemskap: Försäkringsmedlem i GMF Sverige kan den bli som av myndighet har förordnats som Ställföreträdare och som saknar geografisk möjlighet att kunna ansluta sig till befintlig förening som finns registrerad hos Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. Styrelsens ledningsgrupp beslutar om medlemskap. Vid osäkerhet beslutar förbundsstyrelsen.
Finns geografisk närliggande RGMF-förenings skall försäkringstecknaren hänvisas till denna.
Årsstämman beslutar om hur stor medlemsavgiften skall vara.
§ 5 Föreningens ledning: RGMFs förbundsstyrelse tillika Föreningen GMF Sveriges styrelse är beslutande organ.
Föreningens högsta beslutande organ är Förbundet RGMFs årsstämma.
Föreningens verkställande ledning leds av Riksförbundets styrelse, utifrån valda poster, valda på årsmöte för en tid av två år och skall bestå av ordförande och minst 6 personer.
Till operativ verksamhet att utgöra ledningsgrupp utser förbundsstyrelsen tre ledamöter att vara ledare, kassör och sekreterare
Ledningsgrupp har att i enlighet med föreningens stadgar lämna redovisning till RGMFs förbundsstyrelse jämte till förbundets lokala medlemsföreningar inför årsmöte.
§ 6 Revision: Revisorer valda av RGMFs stämma utgör GMF Sveriges revisorer. Revisorerna skall granska föreningens verksamhet och avge skriftlig revisionsberättelse till årsstämman.
§ 7 Valberedning: Valberedning till GMF Sveriges verkställande utgörs av samma valberedare som till RGMFs förbundsstyrelse.
§ 8 Räkenskapsår: GMF Sverige-verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår 1 januari – 31 december.
Föreningens räkenskaper jämte verifikationer och protokoll överlämnas till revisorerna senast en månad före årsstämman.
§ 9 Årsstämma: Hålls efter och i samband med Förbundets RGMFs stämma och skall hållas före april månads utgång
§10 Ärenden vid årsstämma: Dagordning vid årsstämman skall omfatta följande punkter
1.   Årsstämmans öppnande
2.   Fråga om kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna
3.   Val av ordförande för årsstämman
4.   Val av sekreterare för årsstämman
5.   Godkännande av dagordning
6.   Val av två justerare tillika rösträknare
7.   Styrelsens verksamhetsberättelse
8.   Revisorernas berättelse
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.  Stadgeändring
11.  Införandebeslut
12.  Val av styrelse GMF Sveriges tillika förbundets styrelse
13. Val av revisorer tillika förbundets revisorer
14.  Valberedning tillika förbundets valberedning
15.  Val av valberedning
16.  Fastställande av medlem/försäkringsavgifts för kommande
       verksamhetsår
17.  Övriga ärenden
18.  Årsmötets avslutning
§11 Medlemskap dvs Försäkringsmedlemskap, eventuella upphörande: Medlemskap kan upplösas och medlem kan uteslutas om denne av förbundsstyrelsen anses ha verkat mot föreningens och förbundets bästa och intressen. Förbundets styrelse äger full beslutanderätt. Medlem äger rätt att invända och överklaga beslut.
§12 Försäkringsmedlemskapets avgränsningar: I försäkringsmedlems avgift ingår kostnaden av olycksfallförsäkring och ansvarförsäkring och till förbundet beslutad administrativ avgift upphöjd till närmast jämt 10 tal kronor.
Försäkringsmedlem kan inte göra anspråk på inbetald avgift då den till huvuddel utgör försäkringsavgift.
Föreningen saknar per definition egen verksamhet och omsluts endast av förbundets egna arbete.
Försäkringsmedlemskapet utgör endast anslutning till försäkring inga andra krav eller förmåner utgår till försäkringsmedlemmen.
Medlem som söker fullvärdigt medlemskap inom RGMFs förbund har att söka medlem­skap i lokal förening enligt Förbundets RGMFs medlemslista.
§13 Firmateckning: Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig samt av styrelsen i förening.
§14 Stadgeändring: Beslut om stadgeändring ska fattas och kan föreslås av årsmötet. Ändringsförslag behandlas av styrelsen eller särskild kommitté och framläggs vid påföljande årsmöte. Tidpunkten för ikraftträdande beslutas av årsmötet.
Vid stadgeändring gäller enkel majoritet.
§15 Upplösning: Upplösning av föreningen beslutas av förbundsstyrelsen. Försäkringsmedlemmar skall informeras minst tre månader före beslut. Beslut om nedläggning fattas tidigast på ordinarie årsstämma. Föreningens kvarvarande medel tillfaller RGMF.
§ 16 Föreningens upphörande: Förslag om föreningens upphörande kan endast behandlas vid årsstämma och skall då vara upptaget på dagordningen i kallelse. Vid sådan årsstämma skall också beslutas om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och skulder.